ناصر عبداللهی - مبه غمگین


« مَـبـَه غمگین »

مَبه غمگین که خدا ، اَ غمگینون خوشی نـِتا
چون که غم جونت اَپوسِت ، تَـکـُشِت بنده ی خدا

تا خدا هَه ، غم بُسوزوُن ، دل بُکـُن پر از صفا
یَک دَم دل هادَه بِی خدا ، صد دَم اَبی دور از بلا

مشکلی تـَه ، بـُدون مشکلگشایی هم اِتـَه
اگه درد اِتـَه ، بُدوُن بِی خُ شفایی هم اِتـه

ایـ ستون و او ستون سایه ی خدایی هم اِتـه
ولله بیخودی غم مخا ، بالله گولِ ماتم مَخا

یَکدم دل هادَه بِی خدا ، صد دم اَبی دور از بلا
یَکدم دل هاده بِی خدا ، صد دم اَبی دور از بلا

-----------------------------------------
دریافت آهنگ : http://snd.sc/TqBMyC
-----------------------------------------

واژگان ملزوم به معنا :
| مَبَه : مشو | نِتا : نمی آید | اپوسِت : میپوسد | تَکُشِت : تو را میکشد | هَه : هست | بُسوزوُن : بسوزان | هادَه : بده | اَبی : میشوی | تَه (مخفف اِتَه) : داری | مخا : مخور |

تاریخ ارسال: 1391/10/27 | نویسنده: هرمزگانی | چاپ مطلب 0 نظر

        Powered by :Blogsky.com   | Designed By : Mohammad Amin  | Copyright by Gap o Goyesh bandarabbasi Page on Facebook