بازار روز بندرعباس


گَپ ون خاش فروشنده ون وا مَردُم ، جُنب ُو جُوش بنَدری ُون داخه اِی بازار و ایِکه داخه بندرن و مردمی همه بندری ن باعث ابوت ایجا اَ بهترین پاساژُون دنیا هم بی ما ارزشی بشته بَشت ،،

 جی بی بندر و بندری


بازار روز بندرعباس | Photo by : Alireza QC

تاریخ ارسال: 1391/10/27 | نویسنده: هرمزگانی | چاپ مطلب 0 نظر

        Powered by :Blogsky.com   | Designed By : Mohammad Amin  | Copyright by Gap o Goyesh bandarabbasi Page on Facebook