چیچکای.... زن دزیدن بپ ما
چیچکای.... زن دزیدن بپ ما


کبلا اومگوت که بنده حقیر نومزاد بالاشهری موهسته و کرار بو که شو جمعه با عامو نومزادمو که از دوستان خودوم هسته برنگ گپ بزنگ و روز خواستگاری معین بکنیم ؛ ما شو وارد لهر نومزادو بورنگ و رهتیم تو سراه حد بپش و سر کصه واز موکرد ؛ بپ دهتو ایگوت که ما به ای چوک زن نادنگ ؛: با تعجب موپرسی بیچه مگا؟ ایگوت بپ ای چوک زمون جوونیش از ای محله زن ایدوزیدی و ما ناتونگ دهتخو بی چوک ادم زن دز هادنگ ؛ مای بدبخت دست از پا رازتر هوندنگ لهه و یک راست رهتوم یکه بپ ما اومگت و اومگت : خونه ات اباد رفتی از بالاشهر .....زن ادزیدی آلا بی مه بدبخت زن نیندارن ...بپ ما ایگو؛: باری چوک گنوغ بوری مه ادم ملا و گپ محله ارم زن ادوزوم الا خوبوم بو ...مه اومگو ت: بلکه همو زنکه که ادزیدی ممان ....بپما وا دار نرووم ایدا یکتا وا محر اینوشت روکمروم و ایگو ای همه عمر از خدا موگت کسی بهتون بی ما نیزد ای چوک عاشک گنوغ سران پیری گناه ناکرده بی ما نتراشتن ....خلاصه ..هرکاری موکرد جواب شندا و شاگو بپت زن ایدوزیدی ..ای بابا پ ما چه بکونگ ؟ هر هفته از دانشگاه فرار نکردنگ که جواب ایطوری بشنوونگ ...دل یک دل اومکرد و رهتوم پی بپ دهتو واومگوت: که داخل شهر شما زن ایدوزیدی ؟ ایگو همو نامرد شوفر بنز رجب علی زاده ...تا اسم رجب ایوارد دو کنیچی مه کفت که ایشو اشتباه شوگفتی ...و مه اومگو : بی انصاف بپ ما تو اداره نکارن و فامیلش ایل زاده ن کجا رجب ؟کجا شوفر بنز ؟ و درست شاگو رجب نامرد یتا زن ادیزیده و اصفهون ایبرده و اسم بپ ما بد در رفت.........انشالله که لذت توبرد......
..
پاپایا ایلزاده

تاریخ ارسال: 1391/04/30 | نویسنده: هرمزگانی | چاپ مطلب 0 نظر

احمد بازماندگان قشمیاحمد بازماندگان قشمی سال 1350 داخه محله مسنی ون کشم متولد بودی و اَ چُولَنگی لُو تیو کشم و کلات پرتکالی جاگاهی بودی ، دوره ابتدائی داخه دبستان ششم بهمن ایخوندی و کلاس سوم ابتدائی هسته که اولین بار وا دوربین عکاسی خالوی که فلزی شکل بودی اشنا ابوت خودی شَگُ که خالوی دوربین بی او شَ نداده که عکس بگنت ، بَپ احمد همیشه دبی شَ رهت و احمد اَ بپی کُول اگنت که اَگه کبول بشت بپی هم بی ای یتا دوربین اَ دبی بیارت ، اخر سال کبول ابوت و بی احمد کَم سُپی (چرخ) اگرن و بی چوک خاله ای دوربین عکاسی ، خودی شَ گُتَ شاید سنُم کم بودی که دوربین شو نخریدن بی مه ، احمد کُم سپی بی پس خاله ئی شدا و خودی دوربین شَ سیده ولی بی چاپ خیلی مشکلی بودی بی همی شروع اکنت بی نکاشی کردن ولی موفک نابو و تو دوره راهنمائی اتونت یتا دوربین بی خودی تهیه بکنت ولی اماتور هسته ، ای هسته که شروع بی مطالعه ایکه و در کناری کسب تجربه بعد چن سال کار اماتوری بی روابط عمومی منطقه ازاد کشم اَرَت و کارونی نشون ادیت مسئول سمعی بصری کبول اکنت که احمد وا ایشون همکاری ایبشت


             


سال 72 اولین دوربین حرفه ای بدست اتارت و بدون حکوک مث کارمندون کار شکه و خیلی چیزون هم یادی گه دمبال گروه ون عکس برداری و فیلمبرداری که جزیره شو اهُنده خیلی چیزون یاد اگنت بعدِ چن سال مطالعه و تحصیل داخه تهران تو همی زمینه اتونت دیپلُم تصویر برداری بصورت مکاتبه ای اَ دانشگاه کمبریج انگلستان بگنت و الان بعنوان کارشناس سمعی بصری منطقه ازاد کشم مشغول وا کارن چنتائی نمایشگاه استانی برگزاری کردن و عکس ونی داخه نشریه ون کشوری همیشه چاپ نبودن روزنامه ایران ، همشهری ، صبح ساحل ، ماهنامه قشم ، کارت پستال ماهنامه کشتیرانی ، ماهنامه بادبان ، کتاب قشم نگین خلیج فارس ، ساخت اولین فیلم بودار کشور زار بادجن و چنتا فیلم کوتاه کسمتی اَکارون احمد بازماندگان بودن شرکت خدمات فرهنگی افتاب قشم داخه کشم تاسیس ایکردن تا کارون حرفه ای بی مردم جزیره ارائه هادیت


منبع سایت هرمزگانی دات نت
Genow......... .

تاریخ ارسال: 1391/04/30 | نویسنده: هرمزگانی | چاپ مطلب 0 نظر

گپ و گُفت وا خولو کمبر
گپ و گُفت وا خولو کمبر {قنبر راستگو استد جُفتی} و چطوکا آشنایش وا زنده یاد استاد علی حیبب زاده {علی خان}

اَگَن خان دنبال یتا جُفتی زن شَه گَردی
کمبر احمد : بله اَگِیت تُو بندر سوال هر کَ سراکی شُداده رفتُم دُمبال دوست ممد رَفتَه .. دوست ممد اِگفتَه اَگه سلو {آروم} اَزنی اَتُنم دمبالت کار بُکُنُم ولی وا ای ریتم تُندی که تو تَوات مه ناتُونم دنبالت بزنُم و شعرونت هم ناتونم وا ای ریتم همراهت بیام و تو مغز ُم ناریت بایه بری کسی پیدا بُکُنی که حرفه ای بَشت
خان اگیت رفتُم تا اونجا که سراکی شداده علی غلم کمبر هستن تو کمربندی که دمبال حسینا جفتی ازنت .
از حسینا امپرسی که ای علی که دمبالت جفتی ازنت کجان
ایگفت چه کارش اتهه
امگفت یه برنامه امهستن تهران تو رادیو تلویزیون موات ضبط بُکُنوم دنبال یتا جفتی زن خُب اَگشتَم
پهلو ای هم رفتوم ایگفت مه هم ناتونُم وا ریتم تو همراهی بکُنُوم
امگفت موات اتببرم تهران ایگفت کاره مه ناکنت بره بی کمبر احمد پیدا بکن مینو .. ما سر هیششون همی فیلیک فلیک اکُنیم /کمبر راستگو شَگَن همون بکار تو اَخارت یتا اِفریتن
خان اگیت راه کَفتُم بی کمبر پیدا بُکُنوم
کمبر حالا مه نامزاد اَرُم واهمی مم چوکو .نشترُوم وختی اُمدید صدایی یتا موتور گَپ بُو
موتورش خیلی گَپ و تِلُو هسته {خان موتور تریل اون زمون ایشته}
یِه نفر مندیل ایزده دور سر خُ که فکَت دو تا کُت چهمی پیدا هسته
غلی رضا هم جفتی زن کدیمی هسته مه وا دخت همی نُومزاد هستروم
خان : سراکی شودادن کمبر احمد پهلو خونه غلی رضا هسته
هوند اونجا و بوق ایزه عمو ما هم ها ها کن چه توا
هُندم سولا امکه کمبر احمد راستگو مخاسته
عمو ما همی بنده خدا که مال پایین شهرن
اِگتی بله همی که مال سریغون ن
رَفتُم جلو سلام و احوال پرسی
اِگفت وا همون لفظ خودی تو کمبر احمدی . بی مه اَشناسی
امگفت نه
اِگفت مه علی خان حبیب زاده اَم خواننده استان هرمزگان
امگفت شنیدت امهه ولی حضوری نمدیدن
ایگفت تو جُفتی زنی
امگُفت نه مه یتا ویلیک ویلیک اکُنوم
ایگفت سراکی تو خیلی شودادن جُقتی زن ماهری هستی
اتونی برام بزنی
امگفت جُفتی ایجا نین .سرریغون ن
ایگفت پَ سوار بَش
امگفت تو جلو بش مه یتا موتور 70 امهسته . همیطوکا گپ مُزه تا رسیدیم سرریغون
چوکو چوکو شو پرسی ای کن
امگفت بی ای اگن علی خان حبیب زاده خواننده رادیو تلویزیون
بهدن یه لیوان هو مُخا . ایگفت یکم جُفتی دربیار بزن تا ببینُم
بلیط هواپیما اُمگفتن و اسم تو هم امدادن
مه جُفتی در اموارد یتا لالایی اُمزهَ یه دفه سه تا کیکنک ایزه
مم ما ایگفت ای دگه کن کمبر که ایطوکا کیکنک نَزَدن
امگفت شما که از هنر سر در نتاری
خان ایگفت ای هم بزن ... ریتم لنجم سفرن وا لو ایگفت مه امُزه
ایگفت تا ایجا بزن ای کسمت که ناتونی اگم حسین{حسین وفادار}
اگو پشتت بیات .. دگه ریتم یمبسونه وا لو خُ ایزه ایگفت ای هم بزن ..امزه
ایگفت کار تمونن عاشق دنبال معشوق شَه گردی گیر ایوارد
ایگفت پا بَش تا بریم حالا ساعت چنن نزیک 7 کجا بریم خان
بلند بَش تا بریم تهران . تو از ای ببعد مال مه ای مه هم مال تو
اریم ده قران گیر اتات از ایجا بهترن
شو هُندیم بندر خافتیم صبح رفتیم فرودگاه تا رسیدیم تهران
ایشون تو سینما کریستال اجاره شوکرده و تمرین شاکه
ایگفت حسین {حسین وفادار} پا بَش بدو
خسته مِن
وختی امگفت بلند بش .بلند بَش بدو کمبر راستگو امواردن . و تمرین شروع بو
خان خودش وا لُو خُ ریتم شزده و ما تمرین ماکه
.....
محمد مذنبی

تاریخ ارسال: 1391/04/29 | نویسنده: هرمزگانی | چاپ مطلب 0 نظر

غلام مارگیری

تاریخ ارسال: 1391/04/29 | نویسنده: هرمزگانی | چاپ مطلب 0 نظر

چیچکای مه و بی بی ما
چیچکای مه و بی بی ما (مم گپو )(مم خالو)

خداش بیامرزت مم گپوی ما خیلی ادم سختگیری تو نماز خوندن و مسائل دینی و مذهبیه.
زمون دبیرستان مخصوصا از سال سوم مه خیلی درس مخوند و همیشه سروم تو کتاب و دفترومه و مم گپو همیشه بی بپ ما شگو که آخری ای چوک یا گنوغ ابو یا کافریدوفه ای ابو.
بپ ما شگوت بیچه ای ممی؟ مم گپو شگو: توندی چوک مم خورشید از بس کتاب ایخوند گنوغ بو و رفت باوی(بهایی)بو...ای چوک هم اخری همو طو ابوت.....روزی نهسته که بی بی ما وا دار روسروم نیات و شگو یالا ای کتابو شیطون جم بکن بسن سبکی ؛ حک ادنین دگا کتاب بخونی...یک روز هوندوم لهه اومدی که کتابوم نینی ....ای راه بگرد او راه بگرد خبری از کتابوم نین...مم ما ایگوت کتابوت مم گپو اواگتی همه اینهادی تو صندوک واتر کروپ و کفل ایزدی ....الا دو روز دگا امتحان فیزیک اومسته ... اومگو خدایا چه بکنوم؟ ...فکری هوند تو سروم ....شو که مم گپو ما خو هسته سر ساعت یک شو رفتوم تو سراه مخصوصی و صندوک امنهاد رو دوشوم ...هوندوم شه لنگ بنوسوم از روش رد ببوم پام گیر ایکرد به بش فرش و خودوم وا صندوک امخرد زمین ....مم گپو جار شزه دز بگری ؛ ای دز و چراغ که روشن ایکرد ایگو همی الان زنگ ازنوم پاسدارو بیان ببرنت کتاب باویو(بهاییها) که نخوندی ...دزی هم نکردی صباح روز اری ..ک......هم ادی.....خلاصه ما منتونست کتابو ازش بگریم و صبا رفتوم در لهر دبیر فیزیک ماجرا تعریف اومکرد و معلم از خنده روده بر بوده و خودش یتا کتاب وا جزوه بی مه ایداد تا اومتونست امتحان هادم...
...
پاپایا ایلزاده
تاریخ ارسال: 1391/04/29 | نویسنده: هرمزگانی | چاپ مطلب 0 نظر

مسابکه فوتبال با تیم کلکآدیمسابکه فوتبال با تیم کلکآدی


پشته مسابکه فوتبال محله ای خیلی برگزار شبو و محله ئو شاره مسابکه دوستانه شانهاد. یکسال ما از بندر رفتیم کلکادی به مسابکه و بشنووی که چه بر سرمو درهوند.
داور مسابکه مال کلکادی هسته و نیمه اول تیم ما یک گل به تیم کلکادی ایزد وبعد از استراحت نیمه دوم شروع بو؛ ۴۵ دکیکه تمون بو و داور سوت پایون نیزد؛ بو یکساعت ؛ دو ساعت داور سوت پایون گازی شنزه ؛ ما اعتراض موکرد که ای داور پ کی سوت ازنی؟ داور ایگو که هنو هوا روشنن گازی بکنی ؛ داور شواسته که هر طوری هه کلکادی گل مساوی بزونت ؛هر کاری شوکرد شنتونست گل مساوی بزنن و خوشو خسته بودن و گازی همو یک - هیچ به نفع ما تمون بو و ما سوار ماشین بودنگ و به سمت بندر حرکت موکرد؛ سر دوراهی دهنو که رسیدیم مودید که دو تا نیسان پر از بازیکنو کلکادی و داور هوندن به ما رسیدن ؛ موپرسی چه بودی؟ شگو اغا کبول نین ؛ داور یتا پنالتی یادی رفتی که بگنت ؛ ما موگوفت که ما نرفتنگ بندر دگا ناتونیم بر بگردیم .؛ شوگوت که اشکال اینین ارنگ تو دهنو پنالتی ازنگ و بعدا بری وامید خدا . آخرش رهتنگ در لهر شورای دهنو پنالتی موزد و به گلر موگو دخیلت توپ ول بکن تا ولمو بکنن.برنگ بندر اگا نه تا صحب نماز وایه پنالتی بزنن
...
پاپایا ایلزاده

تاریخ ارسال: 1391/04/28 | نویسنده: هرمزگانی | چاپ مطلب 0 نظر

ناخدا (1)

ناخدا (1)

صدای لَنجت نَهوندِن ای ناخدا
به سلامت هوندی و شکر خدا

خبر از لنجون هَمسِنگار اِتَه؟
که وا هم رفتی اَ بندِر یادِت هَه؟

لَنج ناخدا با صالحِ کُنگ٭
کِه شَبَستَه سَرِ خُو دِستار و لنگ

بارِ تَختَه شَزَه تویِ خَنِ لنج
کارِ دیریا شَکِه وا ایهمه رنج

ناخدا حاجی احمد قشمی چطو
که لنج جون ایشَستَه و خیلی تِلو

شَزده پالِتُ و نَگلَه یِ زیاد
جا شَدادَه نَه خَنِش هَر چی بیاد
...
...
٭با صالح= بابا صالح

شعر : خالو مجیدتاریخ ارسال: 1391/04/28 | نویسنده: هرمزگانی | چاپ مطلب 0 نظر

چیچکای خالو احمدخالو احمد چهمی خیلی ضعیفه و هرچه چولنگوش پیله شاکرد که پدر جون باید بری دکترو عمل بکنی کبول شنکرد و شگو خوتو کوری مه چهمم روشن و شارافت ندیرن ؛خلاصه بعد ازکلی سرو کله زدن وا خالو احمد و پا درمیونی فامیل بی خالو راضی شوکرد که ببرنی کرمون چهمی عمل بکنن چون خیلی وضع چهمی خرابه و هرچه جلو پاش هسته پا پلنگ شزد و خرد شبو و وهتی شاگو بابا وضع بیناییت خرابن و باید بری دکترخودی شگو ؛ مه وا سر عمدا پا ازنوم تا شما پارچ هووی و گلاس و کلیون تو راه ننوسی تا نشکنوم اگا تونهاد دگا ازنوم و اشکنوم .عمدا ازنوم.
سرتو وا درد نیاروم ..بی خالواحمد شبرد دکترکرمون و چهمی عمل شوکرد و شواردی بندر .....یک روز ظهر ما تو چارتا سفره موکردیده و چاشت ماکرد که یک هو خالو احمد وارد ایکرد و بپ ما ایپرسی که خالو چهمت چطورن ؟ خالویک راست وا نعلین هوند وسط سفره و یک پاش تو صحن برنجی و یک پاش تو تاس خورشی ایگت : خدا خیر به دکتر هادت الان دگا همی چی جون ندیرم ؛ شاگوت دکترو کرمون خوبن ما باور مانکرد ....
...
پاپایا ایلزاده
عکس : وب سایت هرمزگانی دات نت

تاریخ ارسال: 1391/04/28 | نویسنده: هرمزگانی | چاپ مطلب 0 نظر

مه و نومزاد سرحدیسال اول دبیرستون یتا دهتکه سرحدی وا ما اشنا بو و خودی گول شدا که سعید کنگرانی خالومن و گوگوش دهت خاله بپومن گرچه مه تا روز اخر باور اومنکرد چون به کسی بر نخارت سرحدی خیلی اموشت به دلی.(یانی دروغ زیاد اگت).... خلاصه
دهتو بی ما ایگت که داداشم اکواریوم داره و من خیلی ناراحتم ...بنده حقیر بالا شهری که تا حالا اسم اکواریوم به گوشوم نیخرده فکر اومکرد که حتما یه چیزی مث آپاندیس یا روماتیسمن و مه اومگوت که ؛ خوب حالا کی میخوان بستریش کنند و عمل بشه ؟ دهتو چهمخو در ایوارد و ایگت ؛ منومسخره میکنی ؟ حالا ما موندنگ وسط که بابا مسخره چن ..ای درد بدین باید دکتر ازمایش بده و چک بشه ؟ دهتو غیظ ایکرد از ما رهت بی لهشو ...شو از کاکا ما امپرسی که اکواریوم چه مریضین؟ کاکا ما ایزه پس کلم و ایگو خاک تو سرت اکواریوم ماهی داخلی اکنن ..اغا وهتی اومدونست چه فولی امکردی خیس عرک بودوم و بکیش خوتو ادونی ............
..
پاپایا ایلزاده

توضیح : صاحب ای عکس بندری و ایرانی نین و ای یتا دُخت اروپائی ن وا پوشش عربی !!

تاریخ ارسال: 1391/04/28 | نویسنده: هرمزگانی | چاپ مطلب 1 نظر
   1      2     3     4     5      ...      18   >> صفحات وبلاگ

        Powered by :Blogsky.com   | Designed By : Mohammad Amin  | Copyright by Gap o Goyesh bandarabbasi Page on Facebook